Договір-оферта

Шановні клієнти, Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙТЕКС-ПРО» просить Вас уважно ознайомитися із текстом публічної оферти. Якщо ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від укладення договору.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір публічної оферти (надалі – Договір) є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙТЕКС-ПРО» укласти електронний ліцензійний договір в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» про придбання права на використання Програмного продукту Enterprise Mobility Client (EMC WEB and Telnet Client for Android) за допомогою функціоналу сайту https://emc.sytecs.com.ua/ будь-якою зацікавленою особою на умовах, передбачених нижче.

2. Визначення понять

2.1. Договір публічної оферти – договір, умови якого, згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, однакові для всіх зацікавлених осіб, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом Договору.

Беззастережним прийняттям умов для цілей цього Договору є внесення особистих даних (ім’я, назва компанії, контактний телефон, електронна адреса) та оплата відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України;

2.2. Ліцензіар – юридична особа, власник виключних майнових прав на Програмний продукт Enterprise Mobility Client (EMC WEB and Telnet Client for Android);

2.3. Ліцензіат – особа, яка за цим Договором отримує невиключну ліцензію на використання Програмного забезпечення у своїй господарській діяльності та/або для власних цілей, не пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності.

2.4. Програмне забезпечення  – Програмний продукт Enterprise Mobility Client (EMC WEB and Telnet Client for Android), що є об’єктом авторського права, який охороняється у порядку, передбаченому законом.

2.5. Невиключна ліцензія – ліцензія на використання об’єкта інтелектуальної власності, що не виключає можливості  використання Програмного забезпечення Ліцензіаром та видачі ним іншим особам ліцензій на використання Програмного забезпечення.

2.6. Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України.

3. Укладення Договору

3.1. Договір, укладений на підставі акцепту Ліцензіатом цієї оферти, є договором приєднання, до якого Ліцензіат приєднується без будь-яких застережень. Ліцензіат акцептує оферту тільки при повній згоді з усіма його умовами і визнання її умов справедливими і такими, які не обмежують його права.

3.2. З метою укладення цього Договору, зацікавлена особа має надати відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) шляхом оформлення Замовлення на офіційному сайті Ліцензіара (https://emc.sytecs.com.ua/), обрання виду ліцензії та/або додаткових послуг самостійно із запропонованих на офіційному сайті Ліцензіара варіантів та заповнення всіх обов’язкових даних і реквізитів для Замовлення. Факт оформлення Замовлення (натискання на посилання «Надіслати» та оплата згідно виставленого Рахунку відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України), вважається акцептом даного Договору.

3.3. Договір публічної оферти, в редакції, чинній на момент його прийняття (акцепту), може бути направлений Ліцензіату за його запитом у паперовій формі поштою.

4. Предмет Договору

4.1. За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіатові невиключну та таку, що не може бути переданою третім особам, ліцензію на використання Програмного забезпечення Ліцензіара, в обумовлених Договором межах, а Ліцензіат зобов’язаний виплатити винагороду за використання Програмного забезпечення на умовах, передбачених у Договорі.

4.2. Ліцензія за цим Договором діє на всю територію світу.

4.3. Вид ліцензії обирається Ліцензіатом при оформленні Замовлення серед запропонованих Ліцензіаром варіантів:

4.3.1. Безстрокова ліцензія на використання Програмного забезпечення;

4.3.2. Ліцензія на використання Програмного забезпечення строком на 1 (один) рік.

4.4. При обранні безстрокової ліцензії на використання Програмного забезпечення, Ліцензіат має право обрати Додаткові послуги щодо сервісної підтримки Програмного забезпечення, а саме:

4.4.1. Пакет сервісної підтримки Програмного забезпечення для 1 пристрою на 1 рік;

4.4.2. Пакет сервісної підтримки Програмного забезпечення для 1 пристрою на 3 роки;

4.4.3. Пакет сервісної підтримки Програмного забезпечення для 1 пристрою на 5 років.

4.5. При обранні строкової ліцензії, сервісна підтримка Програмного забезпечення на строк дії ліцензії включається у вартість за цим Договором.

4.6. Ліцензіат не отримує права власності або авторського права на Програмне забезпечення. Програмне забезпечення залишається власністю Ліцензіара.

4.7. Ліцензіар гарантує, що він є належним власником прав інтелектуальної власності щодо Програмного забезпечення та факт передачі права користування Програмним забезпеченням Ліцензіату за даним Договором не завдає будь-якої шкоди третім особам.

4.8. Ліцензіат використовуватиме Програмне забезпечення шляхом встановлення (інсталяції) його на власному обладнанні, з метою подальшої експлуатації цього обладнання разом з Програмним забезпеченням в своїй господарській діяльності та/або для власних цілей, не пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності.

4.9. Ліцензіат використовує Програмне забезпечення на власний ризик, Ліцензіар не буде відповідати ні за які втрати або викривлення даних, будь-яку втрачену вигоду в процесі використання або неправильного використання цього Програмного забезпечення.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. За цим Договором Ліцензіату надається право використання Програмного забезпечення у відповідності з Договором.

5.2. Ліцензіат має право:

5.2.1. використовувати Програмне забезпечення відповідно до умов цього Договору;

5.2.2. ознайомлюватися із документацією на Програмне забезпечення, розміщеною на офіційних ресурсах Ліцензіара.

5.2.3. в межах наданих йому за цим Договором прав, укладати субліцензійні договори з третіми особами.

5.3. Ліцензіат зобов’язаний:

5.3.1. оплатити використання Програмного забезпечення у порядку передбаченому п. 6.1. цього Договору;

5.3.2. не здійснювати дій, передбачених п. 5.6. цього Договору;

5.4. Ліцензіар має право:

5.4.1. вимагати належного використання Програмного забезпечення Ліцензіатом.

5.5. Ліцензіар зобов’язаний:

5.5.1. у порядку, передбаченому цим Договором, передати Ліцензіату один примірник Програмного забезпечення із використанням функціоналу сайту https://emc.sytecs.com.ua/ та у випадках передбачених цим Договором – надавати сервісну підтримку Програмного забезпечення, відповідно до Замовлення Ліцензіата .

5.6. Ліцензіату забороняється:

5.6.1. вдаватися до декомпіляції або деасемблювання Програмного забезпечення, або іншим чином досліджувати програмний код та/або модифікувати його;

5.6.2. опубліковувати або розповсюджувати примірники Програмного забезпечення всупереч умовам цього Договору;

5.6.3. передавати Програмне забезпечення третім особам для зворотного конструювання, декомпіляції або деасемблювання Програмного забезпечення, або дослідження програмного коду та/або його модифікації іншим чином. При цьому допускається виготовлення копій Програмного забезпечення для потреб резервного копіювання без передачі його третім особам.

6. Оплата за Договором

6.1. Ліцензіат сплачує на користь Ліцензіара одноразовий платіж за придбання ліцензії на використання Програмного забезпечення та, за потреби, Додаткових послуг щодо сервісної підтримки Програмного забезпечення, у сумі, яка визначається згідно із тарифами, розміщеними на офіційному сайті Ліцензіата.

6.2. Оплата здійснюється на підставі виставленого в електронній формі Рахунка.

6.3. Ліцензіар залишає за собою право змінювати ціни на Програмне забезпечення в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлене Програмне забезпечення, після підтвердження замовлення та виставлення Рахунка, не можуть бути змінені.

6.4. Зобов’язання Ліцензіата по оплаті вважаються виконаними належним чином після зарахування грошової суми у повному обсязі на рахунок Ліцензіара.

7. Відповідальність сторін

7.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. За порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього та/або у випадку порушення Ліцензіатом зобов’язань, визначених підпунктами п. 5.3 цього Договору, Ліцензіат повинен сплатити Ліцензіару неустойку у вигляді штрафу у розмірі 50 000  грн. (п’ятдесят тисяч гривень) за кожний випадок порушення.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У випадку наявності претензій / скарг у Ліцензіата щодо технічних характеристик Програмного забезпечення або інших питань, що виникають у зв’язку із укладенням цього Договору, Ліцензіат може звернутися шляхом направлення листа/скарги/ претензії електронну адресу: info@sytecs.com.ua.

8.3. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів між Сторонами, ці спори підлягають вирішенню шляхом звернення до суду.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту, відповідно до п. 3.2. цього Договору та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін або на вимогу Ліцензіара у випадках, передбачених цим Договором.

10. Інші умови

10.1. Приймаючи умови цього Договору, Ліцензіат надає згоду на обробку його персональних даних в цілях, необхідних для реалізації Договору, в обсязі та у порядку, передбаченому законом.

Надання персональних даних при заповненні обов’язкових даних та реквізитів на сайті Ліцензіара регулюється відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

10.2. У випадках, неврегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Сайт використовує Cookies для покращення Вашого клієнтського досвіду. Продовжуючи використовувати Сайт Ви погоджуєтесь з їх використанням. Для отримання детальної інформації про Cookies ознайомтеся з Політикою конфіденційності.

Даю згоду